ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους χρήσης προτού προβείτε στην χρησιμοποίηση των φωτογραφιών.

Ο δικτυακός τόπος www.fotoidees.gr ανήκει στην εταιρία φώτο ιδέες  -  Π & Ο Παπαδόπουλος Ο.Ε. Όλες οι φωτογραφίες που υπάρχουν ανεβασμένες ανήκουν στην εταιρία και τους φωτογράφους της.

Αντιγραφή Φωτογραφιών

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, εκτύπωση, αποθήκευση ή αναπαραγωγή των φωτογραφιών είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Η άδεια χρήσης των φωτογραφιών δίνεται ύστερα από την καταβολή της σχετικής αμοιβής που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Όλες οι αποστολές φωτογραφιών υπόκεινται στους όρους της παρούσας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλες οι φωτογραφίες μας προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα στις φωτογραφίες ανήκουν στους φωτογράφους μας και στην εταιρία μας. Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει κάθε αναπαραγωγή να συνοδεύεται από την παρακάτω μορφή:

  • Σε έντυπη μοργή θα πρέπει να εμφανίζεται το όνομα «του δημιουργού/ φώτο ιδέες» πάνω στη φωτογραφία. Σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να αναφέρονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Οι φωτογραφίες απαγορεύεται να αλλοιωθούν ή να διαγραφεί/προστεθεί μέρος σε αυτές.
Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η εταιρία μας παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη και την εταιρεία παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. Επομένως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το φώτο ιδέες σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από αυτή τη συναλλαγή.

Χρησιμοποίηση Φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες αποτελούν πολύτιμη περιουσία μας. Απαγορεύεται να δημιουργήσετε, αποθηκεύσετε ή να στείλετε φωτογραφίες χωρίς την ρητή άδειά μας ή να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες για μη συμφωνημένη χρήση.

Δικαιώματα Αναπαραγωγής

Τα δικαιώματα αναπαραγωγής των φωτογραφιών ρυθμίζονται από την παρούσα και περιορίζονται αυστηρά στην συμφωνημένη χρήση και χρόνο ή τόπο χρήσης για τα οποία δώσαμε την άδειά μας.

Αν δεν ορίζεται άλλως από ειδικότερη συμφωνία οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά σε μία έκδοση, παρουσίαση ή ιστοσελίδα σε συγκεκριμένο μέγεθος και με κείμενο (αν υπάρχει) στην γλώσσα ή γλώσσες που συμφωνήθηκαν. Η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο μέρους ή όλου οποιασδήποτε φωτογραφίας απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την ρητή μας άδεια. Πρέπει να μας ενημερώνετε για το πότε και πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία. Κατόπιν θα αποφασίσουμε αν θα σας παρέχουμε την άδεια και με ποιους όρους.

Κατάσταση Εκτυπώσεων ή Ψηφιακών αρχείων

Αν επιλέξετε αποστολή των φωτογραφιών ή ψηφιακού Album θα θεωρήσουμε ότι οι φωτογραφίες ή το άλμπουμ που σας αποστείλαμε ταχυδρομικώς είναι αυτές που επιλέξατε από την ιστοσελίδα μας και παραλήφθηκαν σε καλή και εύχρηστη κατάσταση εκτός αν μας ενημερώσετε μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες .

Ευθύνης του φώτο ιδέες

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το φώτο ιδέες δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το φώτο ιδέες δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το φώτο ιδέες δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το φώτο ιδέες.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του φώτο ιδέες, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του φώτο ιδέες και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Comments are closed.